Projekt

Valla

2019

Under 2019 har flera badrum i våra fastigheter bytts ut och takarbeten har utförts. Ett flertal lägenheter har renoverats och förbättringar har gjorts i några av våra trädgårdar.

2018

Under 2018 har ett flertal lägenheter renoverats. Vi har tillsammans med Vesam bytt ut all ventilationsutrustning i fastigheterna i syfte att få ett bra luftflöde som ger ett bra och hälsosamt boende. Vi har även bytt ut samtliga spisfläktar och satt in automatiska fläktar i badrummen på alla våra hus.

2017

Ytterligare 6 lägenheter har helrenoverats under året. Värmesystemen i samtliga fastigheter har gåtts igenom och uppgraderats.

2016

På Vinkelbodafastigheten på Parkgatan/Storgatan har takfot och överhäng av gavlar målats. Vindskivor har klätts in med plåtbeslag. Nya takpannor med läkt och ny papp har lagts på delar av taket och putsfasaden har reparerats. En ombyggnation av en lokal till lägenhet har gjorts. Allévägens fasad har målats och ny panel och foder monterats. På Storgatan 13 har balkongerna rengjorts och grundats med plåt och betong. Därefter har balkongerna målats två gånger.

2015

Ett år av flera lägenhetsrenoveringar och införande av nytt låssystem med kod på ytterdörrarna.

2014

Under 2014 har ventilationssystemen setts över och rengjorts och elinstallationer har setts över och bytts ut. Dessutom har ett antal lägenheter renoverats.

2013

Under 2013 kommer vi tillsammans med leverantören Tubus System att utföra relining på adresserna Storgatan 13, Parkgatan 1 och Storgatan 4. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 35 och beräknas pågå under ca 4-5 veckor.

Tubus System har en beprövad metod för relining av nya, säkra typgodkända avloppsrör inuti de gamla. Metoden är snabb, i normala fall tar det bara en dag att tillverka nya avloppsrör i en lägenhet. Vid traditionella stambyten måste du som boende nästan alltid lämna fastigheten, ofta under flera veckor, men inte med Tubus System. Med detta system kan hyresgästerna bo kvar medan arbetet utförs.

Förberedelser: Arbetsdagen börjar med att toaletter och vattenlås demonteras. Därefter inspekteras röret med hjälp av kamera och mekanisk rensning utförs på insidan av röret innan plasten appliceras.

Tillverkning: En korrosionsbeständig, glasförstärkt polyesterplast appliceras i flera lager på insidan av det gamla röret. Resultatet blir ett nytt och säkert plaströr. Metoden fungerar på alla befintliga typer av rör.

2012

Under 2012 har vi färdigställt bergvärme och luftvärmeväxlare.

På de lägenheter som ligger på bottenplan har vi gjort uteplatser.

För att undvika buller har vi tillsammans med Vägverket tilläggsisolerat fönster på de adresser som är trafikerade.

Löpande måleriarbeten har utförts på fastigheterna och lägenheterna.

2011

Under 2011 har samtliga oljeanläggningar bytts ut mot bergvärme eller luftvärmeväxlare och vissa fasader har förbättrats. Lägenhetsbeståndet har också fortlöpande förbättrats. Vi har genomfört investeringar i miljövänliga belysningar i trappor och på fasader. Vi har påbörjat arbetet med att måla upp fastigheternas källargångar.

För att upprätta en 10-årig underhållsplan för våra fastigheter har vi anlitat en byggnadsingenjör som har besiktigat samtliga lägenheter i maj 2011.

2010

Under 2010 har stora investeringar gjorts med fastighetsbeståndet såsom omfattande renoveringar av lägenheter, 25% av beståndet har helrenoverats. Tvättstugor har iordningställts med målerier och ny maskinpark. Trappuppgångar har utsmyckats med diverse trevnadsvärden för att öka trivseln för de boende. Utanför fastigheterna har samtliga trädgårdar setts över med nya träd, växter och grus.